Ochrana osobných údajov

Obsah
 1. Všeobecné a úvodné informácie
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa
 3. Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie
          Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne):
  1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
  2. Právo dotknutej osoby na opravu
  3. Právo dotknutej osoby na vymazanie
  4. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  5. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov
  6. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  7. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
 1. Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov
  • registrácia používateľov do portálu a následného pridanie inzerátu
  • zabezpečenie služby „S našou pomocou“
  • evidencia a riešenia podnetov, sťažností a dopytov
  • evidencia a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb
  • riešenie sporovej agendy a nesporovej agendy
  • zasielanie newsletterov
  • prezentácia na stránkach sociálnych sietí
 1. Zoznam sprostredkovateľov

1. Všeobecné a úvodné informácie 

Spoločnosť NOVÝ TOPCAR, s.r.o., so sídlom Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 371 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10337/L (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom online inzertného portálu bazar.topcar.sk, ktorý slúži predovšetkým na sprostredkovanie ponuky v oblasti ojazdených motorových vozidiel (ďalej len „portál“). 

Pri poskytovaní uvedených služieb nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. 

Cieľom tohto oznámenia je oboznámiť dotknuté osoby so všetkými  informáciami ohľadne spracúvania ich osobných údajov

Spoločnosť prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov kladie maximálny dôraz na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb. Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa uskutočňujú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania

Spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti sa uskutočňuje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).


 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na účely, ktoré sú definované v texte tohto oznámenia, má spoločnosť  postavenie prevádzkovateľa. Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky ohľadne spracúvania osobných údajov, spoločnosť je možné kontaktovať: 

 • písomne, na adrese: NOVÝ TOPCAR, s.r.o., so sídlom Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina,

 • e-mailom, na e-mailovej adrese: info@topcar.sk ,

 • telefonicky, na čísle: 041 707 67 17


 

3. Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie

Nariadenie GDPR priznáva dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením jednotlivých informačných povinností, kde sú práva dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre účel spracúvania osobných údajov.  

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2. 

V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR spoločnosť poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude spoločnosť o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 

Ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. 

Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť  je oprávnená:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

 • odmietnuť konať na základe žiadosti.  

V prípade ak má spoločnosť  oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. 


 

Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne): 

a. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR): 

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

b. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ̌ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

c. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR; 

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné:  

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch: 

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),

 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby; 

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.  

e. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné. 

f. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie: 

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.  

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby. 
Ak je to nevyhnutné, prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch spracúvať aj osobné údaje detí, avšak iba v prípade ak sú poskytnuté zo strany rodiča alebo zákonného zástupcu.  


 

4. Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti na nasledovné účely:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom registrácie používateľov do portálu a následného pridania inzerátu vrátane správy, úpravy a ukončenia danej služby (bez doplnkových služieb)

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v momente akceptácie Podmienok portálu bazar.topcar.sk .  

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti zmluvy a následne maximálne po dobu 3 rokov od uplynutia jej platnosti.  

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj tzv. sprostredkovateľom, teda subjektom, s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je uvedený v závere tohto oznámenia a je pravidelne aktualizovaný. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že pridaním inzerátu dôjde automaticky aj k jeho zverejneniu, čím dôjde k sprístupneniu nasledovných údajov pre návštevníkov webovej stránky (inzertného portálu bazar.topcar.sk): e-mail, telefónne číslo, kraj, miesto inzerátu, VIN číslotext inzerátu ako aj nahraté fotografie. 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné poskytnúť služby portálu. 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).
 • spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia služby „S našou pomocou“, a to najmä s ohľadom na následnú komunikáciu s dotknutou osobou a vysvetlenie a poskytnutie doplnkových služieb 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii so záujemcom o poskytnutie doplnkových služieb a v možnosti poskytnúť poradenstvo pri výbere doplnkovej služby. 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, maximálne však 3 mesiace. 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj tzv. sprostredkovateľom, teda subjektom, s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je uvedený v závere tohto oznámenia a je pravidelne aktualizovaný. 

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 

Spoločnosť spracúva osobné údaje aj na nasledovné účely: 
 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia podnetov, sťažností a dopytov

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnom vybavovaní podnetov, sťažností a dopytov fyzických osôb v nadväznosti na možnosť preveriť skutočnosti a informácie uvedené v podnete, sťažnosti alebo v dopyte s cieľom minimalizovať prípadné riziko vzniku škody u tretích osôb. 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov od vybavenia podnetu, sťažnosti alebo dopytu.  

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje spracúvané na tento účel aj príjemcom resp. tretím osobám ako sú poisťovne, súdy a právni zástupcovia.  

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj tzv. sprostredkovateľom, teda subjektom, s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je uvedený v závere tohto oznámenia a je pravidelne aktualizovaný. 

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 
 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR; podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby. 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj tzv. sprostredkovateľom, teda subjektom, s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je uvedený v závere tohto oznámenia a je pravidelne aktualizovaný. 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 
 • spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej agendy a nesporovej agendy a na uplatňovanie a bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR v zmysle civilného sporového poriadku, správneho súdneho poriadku, exekučného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii.  

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená na 10 rokov od skončenia súdneho sporu.  

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje spracúvané na tento účel aj príjemcom resp. tretím osobám napr. súdom, prokuratúre, správcom konkurzných podstát, notárom, právnym zástupcom a exekútorom. 

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj tzv. sprostredkovateľom, teda subjektom, s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je uvedený v závere tohto oznámenia a je pravidelne aktualizovaný. 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 
 • spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newsletterov (marketingové informácie o aktuálnych ponukách, službách a akciách prevádzkovateľa)  

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

V prípade, že sa dotknutá osoba odhlási z odoberanie newsletterov, príp. odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, budú osobné údaje dotknutej osoby bezodkladne odstránené

Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je určená dobou, na ktorú bol súhlas udelený. 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov. 

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj tzv. sprostredkovateľom, teda subjektom, s ktorými má riadne uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti) je uvedený v závere tohto oznámenia a je pravidelne aktualizovaný. 

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).
 • spracúvanie osobných údajov na účely prezentácie na stránkach sociálnych sietí s cieľom informovať o aktuálnych novinkách a službách spoločnosti a zároveň na účely komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí s cieľom reagovať na ich dopyty, otázky a iné podnety; 

Spoločnosť využíva na svoju prezentáciu nasledovné sociálne siete: 

 •  Facebook

 •  YouTube

 •  instagram

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe zlepšiť prezentáciu spoločnosti a interakciu s existujúcimi ako aj potencionálnymi zákazníkmi. 

Prevádzkovateľ príslušnej sociálnej siete môže v závislosti od spracovateľských operácii vystupovať vo vzťahu k spoločnosti ako spoločný prevádzkovateľ, samostatný prevádzkovateľ alebo aj sprostredkovateľ (zabezpečenie správy konta na príslušnej sieti). Zo strany spoločnosti je nevyhnutné upozorniť dotknutú osobu na skutočnosť, že ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete ako samostatného prevádzkovateľa, spoločnosť má minimálny vplyv na podmienky spracúvania osobných údajov. 

Kategórie príjemcov: Obsah pridaný na jednotlivé stránky spoločnosti na sociálnych sieťach (lajky, komentáre, správy a pod.) je spracúvaný primárne prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete, spoločnosť si však vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý porušuje právne predpisy alebo etické princípy. V prípade správ, ktoré sú doručené iba spoločnosti (nie sú zverejnené na sociálnej sieti), nedochádza k prenosu osobných údajov na iných príjemcov. 

Osobné údaje súvisiace so zverejnenými príspevkami na sociálnych sieťach budú dostupné po neobmedzenú dobu ak nedôjde k ich odstráneniu alebo výmaz z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi. V prípade osobných údajov, ktoré súvisia s neverejnými správami, tieto bude spoločnosť uchovávať po dobu 3 mesiacov.    

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov na uvedený účel.  

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 
Doplňujúca informácia pre všetky účely spracúvania osobných údajov: 

Pre všetky vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov platí, že prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ zároveň nerealizuje v súvislosti v vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie

 
Aktuálny zoznam sprostredkovateľov v oblasti ochrany osobných údajov (a stručný opis ich činností): 

 • Consult Point s.r.o. (IT, ukladanie dát); 

 • SmartSelling a.s. (zasielanie newslettrov) 
Dátum vydania: 1.1.2023