Podmienky používania

Podmienky používania portálu bazar.topcar.sk

Obsah

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

II. Základné podmienky používania

III. Ochrana osobných údajov

IV. Registrácia používateľa

V. Úprava údajov inzerenta

VI. Správanie sa používateľov

VII. Pridávanie inzerátov

VIII. Obsah služby „S našou pomocou“

IX. Administrácia inzerátov

X. Zrušenie konta

XI. Zodpovednosť za škodu

XII. Reklamácie

XV. Záverečné ustanovenia


I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

Tieto Podmienky používania portálu bazar.topcar.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli bazar.topcar.sk

Prevádzkovateľom portálu bazar.topcar.sk (ďalej len „Portál“ alebo „bazar.topcar.sk“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť NOVÝ TOPCAR, s.r.o., so sídlom Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina * IČO: 36371653 * IČ DPH: SK2020101325

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10337/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@topcar.sk; tel. kontakt: +421 905 353 368

Službou sa rozumejú najmä služby vyhľadávania, online auto-moto inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi, ako aj ďalšie služby, ktoré Prevádzkovateľ aktuálne poskytuje na Portáli (ďalej len „Služba“).

Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia (platformy) a komunikačných prostriedkov vytvára pre Používateľov možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (auto-moto tovar) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom neovplyvňuje obsah prípadnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi Používateľmi, nie je zmluvnou stranou takejto zmluvy ani nijakým spôsobom nevstupuje do komunikácie medzi Používateľmi v rámci predzmluvných vzťahov medzi Používateľmi.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ktoré patria jeho materským alebo dcérskym spoločnostiam alebo ku ktorým má Prevádzkovateľ iné práva.

Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok, pokiaľ sa nejedná o platenú službu Portálu. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. Ak dôjde k zrušeniu účtu Používateľa, určité Príspevky sa môžu na Portáli zachovať, avšak nie v stave, na základe ktorého by bolo možné Používateľa identifikovať.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

Pri využívaní portálu bazar.topcar.sk nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ portálu spracúva osobné údaje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.

IV. Registrácia Používateľa

Využívanie časti služieb Portálu je podmienené registráciou. Registrovaní používatelia môžu pod svojim účtom pridávať a editovať inzeráty a využívať ďalšie služby Portálu.

Neregistrovaní používatelia nemajú možnosť pridávať inzeráty. Pridávanie inzercie je možné začať využívať bezodkladne po dokončení registrácie používateľského účtu.

Používateľ registráciou v systéme bazar.topcar.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch, prípadne pri využívaní ďalších Služieb napr. diskusné fórum.


Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Úprava údajov inzerenta

Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

Prevádzkovateľ má v prípade podozrenia na nesprávnosť údajov právo pozastavenie zverejňovania inzerátu a možnosti pridávania ďalších inzerátov, a to na obdobie nevyhnutné na preverenie správnosti údajov. V prípade opakovaného porušenia podmienok má prevádzkovateľ právo konto úplne zrušiť.

V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v registračnom formulári bazar.topcar.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v sekcii „Môj profil“ užívateľského menu. Výnimkou je e-mail používateľa, na ktorého je registrované konto viazané, a tým pádom nie je možná jeho zmena.

VI. Správanie sa Používateľov

Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,

d) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

e) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

f) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok,

Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci. a) Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať. b) Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.

Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Portáli.

Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.

Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochranu spotrebiteľa, reklamu, a iné zákonné požiadavky. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.


VII. Pridávanie inzerátov

Inzerát je možné pridať manuálne :

  1. Pridaním cez „Môj účet“ a odkaz „Pridať nový inzerát“ .

  2. Pridanie cez záložku „Inzerovať“ na hlavnom menu a zvolení možnosti „Poradím si sám“


Po presmerovaní na jednoduchý formulár je potrebné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). Inzerát je automaticky platný po dobu max. 180 dní, pokiaľ ho samotný Používateľ alebo Prevádzkovateľ z dôvodov porušenia týchto Podmienok nevymaže. Po uplynutí exspiračnej doby budú všetky údaje inzercie , vrátane fotodokumentácie vymazané a nie je možné ich obnovenie. Exspiračná doba sa vzťahuje výlučne na inzerát, zaregistrované konto Používateľa nie je exspiráciou inzerátu dotknuté a ostáva aktívne. Inzerát je možné Používateľom nahrať opätovne.


Pri pridávaní inzerátu cez záložku „Inzerovať“ môže Používateľ využiť ponuku „S našou pomocou“.


Obsah služby „S našou pomocou“

Zvolením ponuky „S našou pomocou“ Používateľ môže prejaviť záujem o doplnkové služby ponúkané autorizovaným servisným strediskom Prevádzkovateľa poskytované v sídle spoločnosti, a to na adrese Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina ( ďalej len „Servis“ )


Prejavením záujmu niektorú službu oprávnená osoba Prevádzkovateľa kontaktuje Používateľa za účelom upresnenia požiadaviek, dohodnutia termínu a podmienok osobnej návštevy Servisu. Využitie služieb Servisu je dobrovoľné a nie je podmienkou inzercie. Po absolvovaní vybraných úkonov obdrží Používateľ zo Servisu výstup (doklad o vykonaní kontroly, ODO- Pass a pod.) spolu s údajmi pre platbu. Platbu je potrebné uskutočniť bezodkladne po vykonaní úkonu formou hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu v Servise.

Samotná voľba služby „S našou pomocou“ nepredstavuje záväzné objednanie do Servisu ani inú službu, ale jedná sa notifikáciu pre Prevádzkovateľa, aby s Používateľom komunikoval o využití doplnkových služieb. Finálna podoba služby Servisu, termín, cena a ďalšie okolnosti nevyhnutné pre poskytnutie služby budú vždy komunikované individuálne v Servise, a to v závislosti od reálneho stavu a okolností.

Možný rozsah služby „S našou pomocou“:

“Kontrola technického stavu vozidla“

Pri záujme o kontrolu technického stavu vozidla Používateľa je nevyhnutná osobná návšteva Servisu v termíne vopred dohodnutom. Súčasťou úkonu je Kontrola funkčnosti motora, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, kontrola stavu laku karosérie, kontrola pneumatík, kontrola funkčných častí vozidla autorizovaným servisom. Kontrola je platená služba, na ktorú sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky Servisu (link). Po absolvovaním kontroly obdrží Používateľ výstup kontroly spolu s údajmi pre platbu.


„Digitálne meranie hrúbky laku vozidla“

Meranie hrúbky laku na kovových častiach motorového vozidla používateľa prostredníctvom digitálneho povlakomera (testera/merača). Meraním sa určuje hrúbka laku jednotlivých častí karosérie v mikrometroch, čím je možné odhaliť opravované časti vozidla. Meranie hrúbky laku vozidla je v prípade záujmu Používateľa poskytované Servisom bezodplatne ku kontrole technického stavu vozidla.

„Tlač ODO – Passu“

ODO PASS je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidla. Výpis zobrazuje stav kilometrov v čase, kedy boli zaznamenané, zobrazuje históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, pri TK, EK, KO, alebo pri ďalších úkonoch ako napríklad servis, poistenie vozidla atď. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov prevažne z územia SR. Na základe údajov o kilometroch je možné získať prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Cena za tlač ODO – Passu je pohyblivá v závislosti od počtu záznamom v registri.


„Vyhotovenie fotografií vozidla“

Na zabezpečenie fotografii vozidla musí byť vozidlo Používateľa pristavené v dohodnutom termíne v Servise. Na vozidlo je potrebné mať vyčistený/uprataný interiér a umytú karosériu. Primárne určené miesto fotenia vozidla je pred budovou Servisu, prípadne v závislosti od okolností sa môže presunúť po dohode s Používateľom na vhodnejšie miesto. Prevádzkovateľ nerealizuje fotenie vozidla na mieste mimo Servisu, podľa výberu Používateľa (napr. fotenie v prírode). Používateľ obdrží fotodokumentáciu v elektronickej forme prostredníctvom emailu resp. spôsobom , na ktorom sa vopred dohodne z Prevádzkovateľom do 2 dní od realizácie.


„Ohodnotenie vozidla“

Určenie vozidla aktuálnej trhovej hodnoty vozidla poverenou osobou Prevádzkovateľa v čase ohodnotenia. Ohodnotenie vozidla je neoddeliteľne spojené s kontrolou vozidla, ktorá je nevyhnutná ako podklad pre určenie ceny. Pre ohodnotenie vozidla ako aj kontrolu technického stavu je potrebné vozidlo pristaviť v Servise vo vopred dohodnutom termíne a poskytnúť poverenej osobe Prevádzkovateľa potrebnú súčinnosť (napr. predloženie osvedčenia o evidencii a pod.) Po absolvovaní kompletného ohodnotenia vozidla Používateľ obdrží výstup z kontroly vozidla a určenie aktuálnej trhovej ceny.

V prípade, že sa Používateľ a Prevádzkovateľ následne dohodnú na výkupe/odkupe vozidla Prevádzkovateľom bude Používateľovi poplatok za Ohodnotenie vozidla odrátaný z ceny výkupu.


Príznak „Nami overené“

Prevádzkovateľ poskytne v inzeráte príznak „Nami overené“ v prípade, že Používateľ absolvuje v Servise Kontrolu technického stavu vozidla a bude disponovať platným ODO-Passom.Zdieľanie ponuky

Používateľ súhlasom s Podmienkami pri pridaní inzerátu súhlasí so zdieľaním inzerátu medzi portálmi Prevádzkovateľa alebo portálmi patriacimi jeho materským alebo dcérskym spoločnostiam. Zároveň však toto zdieľanie nie je nárokovateľné.

Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené (maximálny rozsah zmeny môže spočívať v gramatických úpravách, správnom označení modelu a motorizácie )alebo odstránené, bez ohľadu na rozsah a typ využitej služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.


Na Portáli je zakázané inzerovať:


a) inzeráty, ktorých obsah porušuje zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR

b) predaj servisných knižiek, štítkov, manipuláciu s najazdenými km…

c) inzeráty v inom ako slovenskom jazyku

d) firemné ponuky v súkromnej inzercii

e) doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry

f) ponuku služieb alebo predmet zárobkovej činnosti

g) hromadnú ponuku (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt)

h) chiptuning, powerboxy, značky s EČV

i) pohonné hmoty


Ďalej je zakázané:


a) vytvárať duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách, lokalitách atď.

b) inzerovať všeobecné ponuky (napr. „Na predaj autodiely na všetky značky, ceny od…“)

c) pridávať inzeráty s nereálnou cenou

d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

e) používať v názve alebo v texte kľúčové slová, dodatky typu „údaje o KW, 1. majiteľ, full servis, koža, rýchle jednanie, TIP TOP, super auto, M5, 5dverí, 7miest, automat, lacné, dohodou, možná výmena, atď. budú bez upozornenia odstránené.

f) do názvu alebo textu inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu www adresu atď.) alebo špeciálne znaky (@*#$%^&!?)

g) pridávať fotografie obsahujúce text alebo rôzne grafické prvky (znaky), výnimkou sú firemní klienti, ktorí majú povolené vkladať do obrázku vodoznak

h) pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie

i) uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou

j) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …)

k) vkladať formulu „viac info v e-maily“ alebo

podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis l) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety

m) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…)

n) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty


IX. Administrácia inzerátov

Používateľ môže svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť po prihlásení do konta Používateľa na portáli bazar.topcar.sk


X. Zrušenie konta

Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie konta kedykoľvek, a to prostredníctvom svojho registrovaného konta v časti „Môj účet“ sekcia Nastavenia.


Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť , a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ tieto Podmienky neustanovujú inak (článok XIV. Podmienok).


Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

b) porušenia týchto Podmienok;

c) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);

d) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);

f) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;

g) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

XI. Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.


XII. Reklamácie

V rámci tejto časti je upravený postup pri uplatňovaní reklamácii na služby poskytované Prevádzkovateľa. Reklamáciou sa rozumie písomné podanie, ktorým Používateľ uplatňuje zodpovednosť voči Prevádzkovateľovi za nekvalitne poskytnuté služby spôsobené nedodržaním povinností vyplývajúcich z týchto podmienok.

Reklamáciu je možné zaslať v listinnej podobe (na adresu Prevádzkovateľa) alebo elektronicky e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu info@topcar.sk . Reklamáciu je možné uplatniť aj osobne v sídle Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ uplatnenú reklamáciu posúdi a vybaví spravidla ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie služby, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený v rámci riešenie reklamácie požadovať od Používateľa ďalšie relevantné informácie potrebné pre doriešenie reklamácie.

Pokiaľ Používateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Používateľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom Používateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.XV. Záverečné ustanovenia

Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na bazar.topcar.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.